ANG 中速熔断保险丝
根据使用状况,保险丝特性可能改变。
产品描述

额定电压:小于直流32V

材质:
锌合金

执行标准: DIN 72581/2

推荐使用保险丝座: ANS-H、 ANG-H22、 ANF-H12

选购 :
产品介绍

熔断特性

额定电流% 熔断时间
最小 最大
130% 1 hrs ---
250% --- 60 s

保险丝目录

零部件编号 额定电流(A)
ANG 25 25 A
ANG 30 30 A
ANG 40 40 A
ANG 50 50 A
ANG 60 60 A
ANG 80 80 A
ANG 110 110 A
ANG 150 150 A
ANG 175 175 A